ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1   Link   فرم الف
اين فرم به منظور تعيين امتياز پژوهشي توسط عضو هيات علمي بايد تكميل و پس از تعيين امتياز توسط شوراي پژوهشي دانشكده به همراه اصل كارهاي مذكور به كارگزيني ارايه شود.
2081
2   Link   فرم ترفيع ساليانه
اين فرم در هر سال در صورت داشتن كار علمي و در غير اينصورت در هر دوسال براي افزايش پايه و سنوات بايد تكميل گردد.
2378
3   Link   برچسب كارهاي پژوهشي
اين برچسب براي مشخص نمودن رديف كار پژوهشي مورد نظر در جداول مربوطه مي باشد كه بايد برروي كارهاي چسبانده شود.
1150