فرمهاي ارتقاي اعضاي هيات علمي غير پزشكي
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1   Link   شناسنامه علمي مربوط به ارتقا و تبديل وضعيت
اين شناسنامه بايد مطابق فرمت مشخص شده و بدون خط خوردگي تايپ و به همراه مدارك و با هماهنگي دبيرخانه كميته منتخب ارايه گردد.
529
2   Link   برچسب كارهاي فرهنگي (ماده 1)
اين برچسب بر روي كليه كارهاي مربوط به جداول ماده 1 ضميمه گردد.
392
3   Link   برچسب مربوط به ماده 2و3و4
375
4   Link   برچسب مربوط مقاله و طرههاي پژوهشي و كتاب
هر يك از برچسبها بايد برروي كارهاي مربوطه نصب و امتيازات توسط اساتيد ذيفن و نماينده كارگروه جذب و رئيس دانشكده محاسبه و يپس از تاييد به همراه جداول به دبيرخانه كميته منتخب ارسال گردد.
لازم به ذكر است در مورد كتابها بايد هم جدول همتيازات و هم برچسب ضميمه باشد.
394
5   Link   نكات قابل توجه در تكميل جداول مربوط به ارتقا
قبل از تكميل جداول به اين نكات توجه گردد
434
6   Link   شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقا
372
7   Link   شيوه اجرايي آيين نامه ارتقا و تبديل وضعيت
379
8   Link   آيين نامه ارتقا
331
9   Link   دستورالعمل روند اجرايي آيين نامه ارتقا و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي
282