عمومي
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1   Link   جدول تدريس و حضور
اين جدول به منظور بررسي ميزان ساعت تدريس و حضور هفته استاد براي صدور حكم جديد و يا شروه استخدام مي باشد و بايد توسط دانشكده و گروه تكميل و تاييد گردد.
745
2   Link   معرفي براي ضمانت فرد ديگر
تقاضاي صدور گواهي براي ضمانت فرد ديگر به بانك و يا صندوق و ....
419
3   Link   درخواست گواهي براي ضمانت حقوق
فرم براي درخواست معرفي به بانك و ياصندوق به منظور ضمانت حقوق خود فرد مي باشد و پس از تكميل بايد حضورا به كارگزيني مراجعه گردد.
392
4   Link   فرم بررسي كارهاي پژوهشي(ج)
اين فرم به منظور امتياز كارهاي پژوهشي به منظور افزايش حق التدريس يكساعت بايد توسط عضو هيات علمي تكميل و توسط شوراي پژوهشي دانشكده امتياز داده شود. و به همراه كارها مذكور به كارگزيني ارايه گردد.
622
5   Link   درخواست گواهي سابقه
فرم درخواست صدور گواهي براي سازمانها و ادارات و... در داخل كشور مي باشد.
385
6   Link   فرم مرخصي مديران
فرم تقاضاي مرخصي براي مديران و مسئولين اجرايي در ايام بين دو نيمسال و تابستان
465
7   Link   فرم تقاضاي تخفيف شهريه
اين فرم به منظور تخفيف شهريه فرزند و يا همسر عضو هيات علمي بايد تكميل و به همراه كارنامه ترم قبل و انتخاب واحد ترم جديد به كارگزيني ارايه گردد.
363
8   Link   گزارش ماموريت
اين فرم به منظور پرداخت حق ماموريت در خصوص ماموريتهاي قابل پرداخت تكميل مي گردد.
371
9   Link   تقاضاي وام مسكن دانشگاه
فرم تقاضاي وام مسكن اعضاي هيات علمي كه توسط واحد پرداخت مي گردد.
441
10   Link   درخواست گواهي خارج
اين فرم به منظور درخواست صدور گواهي سابقه همكاري براي سفارتخانه و دارالترجمه و وزارت امور خارجه بايد تكميل و به همراه فيش بانكي به كارگزيني ارايه گردد.
347
11   Link   تقاضاي صدور كارت شناسايي
تقاضا براي صدور كارت شناسايي جديد
422
12   Link   تقاضاي وامهاي رفاهي دانشگاه
فرم تقاضاي انواع وامهايي كه دانشگاه براي اساتيد در نظر مي گيرد
465