حق التدریس
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1   Link   تقاضاي گروه براي شروع حق التدريس
اين فرم بايد توسط مدير گروه براي كسب مجوز همكاري حق التدريس تكميل م پس از تاييد دانشكده به دفتر معاونت آموزشي ارسال گردد.
1666
2   Link   فرم تقاضاي همكاري حل تمرين
اين فرم براي توسط گروه و دانشكده جهت همكاري حل تمرين در هر نيمسال بايد تكميل و ارسال گردد ضمنا در صورت موافقت فرد براي تكميل مدارك به كارگزيني مراجعه نمايد.
494
3   Link   فرم همکاری حق التدریس
این فرم مربوط به درخواست شروع همکاری با دانشگاه آزاد بصورت حق التدریس میباشد
2379
4   Link   فرم شماره 1
اين فرم به منظور انجام مصاحبه علمي به همراه مدارك اشاره شده در آن بايد تكميل و در دونسخه به كارگزيني ارايه گردد.
1666
5   Link   فرم بررسي كارهاي پژوهشي (ج)
اين فرم براي تعيين امتياز پژوهشي اساتيد مي باشد كه ابتدا بايد توسط شوراي پژوهشي گروه و دانشكده امتياز مربوطه مشخص و سپس به همراه اصل مدارك اشاره شده به كارگزيني هيات علمي ارسال گردد.
582
6   Link   تقاضاي گواهي همكاري
براي تقاضاي اعلام همكاري به سازمانها ، ادارات و دانشگاههاي داخل كشور فرم مذكور را تكميل نماييد.
531
7   Link   تقاضاي استفاده از امكانات اقامتي در ساير واحدها
به منظور استفاده از امكانات ساير واحدهابه جز تهران بايد فرم تكميل و به كارگزيني ارايه گردد هماهنگي با واحدها برعهده خود اساتيد مي باشد در صورت تمايل مي توان گواهي براي كليه واحدها صادر گردد.
381
8   Link   فرم درخواست مساعده حق التدريس
در موارد ضروري براي دريافت قسمتي از حق التدريس به صورت فوري بايد فرم مذكورتكميل گردد.
450
9   Link   فرم اعلام حساب سيباي توسط اساتيد
قابل توجه مي باشد كه حساب سيبا مربوط به بانك ملي و 13 رقم بوده و در صورت اشتباه در اعلام آن حق الزحمه به حساب فرد ديگري واريز خواهد شد
449
10   Link   تقاضاي گواهي خارج از كشور
اين فرم براي تقاضاي گواهي خارج سابقه براي سفارتخانه ها و دارالترجمه و وزارت خارجه صادر مي گردد.
313